přijímání nových klientů historie zámku a domova pro seniory přehled poskytovaných služeb náš kulturní život o našem časopise fotogalerie kontaktní údaje Domov pro seniory Pyšely kudy k nám ....


SLUŽBY

Smlouva o poskytnutí služby, úhrada

S každým nově nastupujícím klientem  je sepisována smlouva o poskytování služeb a o stanovených úhradách.
Smlouva je sepisována na základě individuálních potřeb a přáních klienta.
Jsou stanoveny ošetřovatelské a  terapeutickoaktivizační plány.

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Pyšely - vzor ke stažení
---* pro žadatele způsobilé k právním úkonům
---* pro žadatele zbavené/omezené ve způsobilosti k právním úkonům

---* výše úhrady za ubytování a stravu

Lékařská péče

Lékařská péče je zajišťována  praktickým lékařem, který do našeho zařízení dochází 1x týdně a dále ordinuje dle vzniklé aktuální potřeby.
Na odborná vyšetření jezdí klienti k odborným lékařům na polikliniku či do nemocnice Benešov, popř. do Prahy.
V některých záležitostech dochází i odborní lékaři do našeho zařízení (zubní, ortoped).
Klientům zajišťujeme na základě receptů dovoz léků.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče : na oddělení ošetřovatelských služeb pracují všeobecné sestry. Zaměstnci dbají o svůj profesionální růst tak, aby mohli v návaznosti na své odborné znalosti zajišťovat patřičnou péči,která je v souladu s moderními trendy v oboru.Péče je kompletně zajišťována v nepřetržitém provozu.

Ošetřovatelské plány

S každým klientem sepisuje zdravotní personál na základě jeho potřeb individuální ošetřovatelský plán. Plán je pravidelně sledován a doplňován dle aktuálního zdravotního stavu.

Sociálně – aktivizační péče

na oddělení sociálních služeb pracují sociální pracovnice , pracovníci v sociálních službách. Svým aktivním a taktním přístupem pomáhají zejména nově nastupujícím klientům v adaptačním procesu, tak aby se každý klient u nás co neoptimálněji a nejrychleji zabydlel a nalezl nové přátelské vztahy.

Aktivizační plány


S každým seniorem, který do našeho domova nastoupí, sestavují pracovnice sociálního úseku aktivizační plán, který zohledňuje aktuální potřeby a schopnosti klienta. Aktivizační plán obsahuje aktivity a zájmové činnosti, které si senior přeje navštěvovat a které mu pomohou smysluplně vyplnit volný čas. Aktivizační plán je v pravidelných termínech sledován, případně doplňován dle potřeb seniora. Cílem aktivizačních plánů je přispět k úspěšné adaptaci seniora na nové prostředí a nové spolubydlící a rovněž umožnit klientům prožít důstojné a klidné stáří .

Ergoterapie   Fyzioterapie,cvičení s hudbou  

Ergoterapie a fyzioterapie patří do soustavy uceleného systému rehabilitace a obě disciplíny se snaží o získávání nebo obnovování poškozených duševních a tělesných funkcí.
Slovo ergoterapie pochází z řeckého slova ergo (práce) a therapie (léčení). Dříve se ergoterapie překládala jako léčba prací a z důvodu, že se dodnes nenašel vhodnější termín, zůstal jí tento nepřesný překlad do dneška. U seniorů je určena k léčbě porušených fyzických funkcí (zlepšení fyzické síly, drobné motoriky, koordinace pohybů), k léčbě psychických poruch (nesoustředěnost, deprese, nácvik náhradních činností, podpora soběstačnosti, nácvik sebeobsluhy, nácvik používání vhodných kompenzačních pomůcek).
Při ergoterapii využíváme techniky jako je kreslení, malování, koláže, vaření, šití, pletení, háčkování, atd. Cílem ergoterapie je aktivizace klienta, smysluplné vyplnění volného času, zabavení klienta, prevence psychických obtíží.

Fyzioterapie je léčba přírodními prostředky, která se snaží o obnovu či zachování zdraví. Její součástí je tělesná aktivita, masáže, skupinové a individuální cvičení, cvičení s pomocí kompenzačních pomůcek, nácvik chůze, jízda na rotope2du, atd.

Cvičení s hudbou je jednou z relaxačních technik, která přispívá k udržení či obnově dobrého duševního a fyzického stavu. Při cvičení používáme relaxační hudbu a prostředky k navození příjemné atmosféry (aromaterapie).

Zooterapie

využíváme  pozitivního vlivu zvířat na psychickou, fyzickou a sociální pohodu člověka. Naši klienti mají pravidelný kontakt se psy, mohou je hladit, povídat si s nimi, hrát si i pečovat o ně. Společně posloucháme, pozorujeme andulky, jejich krmení a úklid voliéry. Někdy nás navštíví děti se svými domácími mazlíčky, jako je křeček, morče nebo králík.

Administrativní služby

Pracovnice na administrativním úseku zajišťují potřebné písemnosti týkající se našich klientů. Jejich snahou je, aby veškeré potřeby zajišťovaly co nejrychleji a plněhodnotnotně, aby i tyto záležitosti byly k plné spokojenosti klientů.

Stravovací služby

Stravování v našem zařízení je zajišťováno v moderně vybavené kuchyni. Na úseku stravovacím pracují odborné kuchařky, které zajišťují dietní systém. Strava se připravuje podle dietního stravování  a zajišťujeme diety dle ordinace lékaře / racionální, diabetická,  s omezením tuků, neslaná apod./.
Zajišťujeme celodenní stravování.

Další provozní úseky

Úsek údržby
Úsek úklidu
Úsek prádelny

Stanovení úhrady

Poř. č. Druh služby
   
1.

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
•  pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
•  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
•  pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
•  pomoc při podávání jídla a pití
•  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
•  pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
•  holení, pedikúra, manikúra
•  pomoc s celkovou hygienou těla
•  pomoc při péči o vlasy
•  pomoc při použití WC

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
•  podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

d) sociálně – terapeutické činnosti
psychoterapie a socioterapie, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

e) aktivizační činnosti
•  volnočasové a zájmové aktivity
•  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

g) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů


 

Další služby

  1. Kadeřnické služby
  2. Pedikůra

Etický kodex:  

•  Základní ustanovení :
•  Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování všech pracovníků organizace a informovat veřejnost o chování, které je oprávněna očekávat.
•  Pracovníci dbají na dodržování lidských práv tak, jak jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů, řídí se zákony tohoto státu a závaznými předpisy, platnými pro výkon jejich povolání.

•  Etické zásady ve vztahu ke klientům
•  Pomáháme lidem bez ohledu na národnost, rasu, víru, věk, pohlaví, politické přesvědčení, ekonomickou situaci a společenské postavení.
•  Chováme se zdvořile a přistupujeme ke každému člověku jako k jedinečné bytosti, s pochopením, 22úctou, empatií, trpělivostí a reagujeme na jeho potřeby.
•  Respektujeme důstojnost každého člověka, jeho soukromí, důvěrnost jeho sdělení a neposkytujeme 2žádnou informaci bez jeho souhlasu, pokud by tím nedošlo k akutnímu ohrožení jeho života. Nikdo nesmí zneužít ve vztahu ke klientovi jeho důvěru a závislosti jakýmkoliv způsobem.
•  Každý člověk je vždy rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje a dle úrovně svých fyzických a duševních sil se také spolupodílí na poskytování pomoci.
•  Pracovníci nevyžadují ani nepřijímají dary a žádná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování o službě nebo narušit profesionální přístup ke klientovi, nebo jež by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.

•  Etické zásady ve vztahu k organizaci a ke svým spolupracovníkům
•  Pracovníci plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků organizace, za svou práci nesou plnou odpovědnost a snaží se o to, aby úroveň služeb byla co možná nejvyšší.
•  Pokud si pracovník není jist, zda jde o činnost slučitelnou s výkonem práce v organizaci, projedná záležitost se svým nadřízeným. Pracovníci dávají vždy přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy.
•  Pracovníci respektují a využívají pokynů svých nadřízených a ostatních odborných pracovníků a využívají znalosti a zkušenosti svých kolegů.
•  Základem vztahů mezi pracovníky je vzájemně čestné, slušné a společensky korektní chování. Kritické připomínky vůči ostatním pracovníkům organizace jsou řešeny na pracovišti a nikdy ne před klientem.
•  Všichni pracovníci dbají na udržení a zvyšování prestiže svého povolání a organizace. I v mimopracovní době vystupují tak, aby nesnižovali důvěru v očích veřejnosti.
•  Pracovníci jsou povinni se vzdělávat a udržovat svou kvalifikaci a způsobilost pro
výkon své profese.

•  Závěr
•  Etický kodex jako součást vnitřních norem je pro každého pracovníka závazný a jeho nedodržování by bylo posuzováno jako porušení pracovní kázně se všemi vyplývajícími důsledky.
•  Všichni zaměstnanci pečují o klienty Domova pro seniory Pyšely ve smyslu „etického kodexu“, neboť práce zaměstnanců v sociální péči nemůže být vykonávána pouze podle předpisů a norem, ale ještě více záleží na etice, chování, trpělivosti a obětavosti při péči o naše klienty.