přijímání nových klientů historie zámku a domova pro seniory přehled poskytovaných služeb náš kulturní život o našem časopise fotogalerie kontaktní údaje Domov pro seniory Pyšely kudy k nám ....

zřizovací listina
yýběrová řízení

výroční zprávy
dokumenty ke stažení

Nadace a firemní dárci
vzdělávání pracovníků v sociálních službác
h

 


Informace o službách Domova pro seniory v Pyšelích

základní informace

Domov pro seniory Pyšely zahájil svoji činnost 1.listopadu 1953. Jedná se tedy o zařízení s již dlouholetou tradicí v zámeckém prostředí. Vhodnými , náročnými stavebními úpravami dochází postupně ke změně prostředí tak, aby domov naplňoval svoje poslání jak po stránce stavební, vnitřního vybavení a rovněž personálního zabezpečení .

kapacita a personál Současná kapacita zařízení je 60 lůžek, o seniory pečuje celkem 38 zaměstnanců.
poslání a cíle Poslání Domova pro seniory Pyšely; cíle poskytované sociální služby; cílová skupina; zásady poskyto- vání sociální služby – viz dokumenty ke stažení
objekt Objekt domova se nachází v městečku Pyšely cca 30 km od Prahy  v malebném prostředí a je obklopen zámeckým parkem, který slouží k procházkách a příjemnému posezení klientů.
 Zařízení se skládá z hlavní budovy – zámek  a hospodářské budovy.
Hlavní budova je dvoupodlažní  se zámeckou věží.
Na každém patře jsou umístěny vícelůžkové  pokoje klientů, přičemž na prvním patře je celkem
5 pokojů a patře druhém je 10 pokojů vybavených moderním účelovým nábytkem.
informace o poskytované službě kompletní informace - viz dokumenty ke stažení
stravování Stravovací provoz je umístěn v přízemí zařízení, hlavní jídelna je zařízena
v zámeckém stylu.
ostatní Zařízení má dále vlastní prádelnu, plynovou kotelnu , údržbářskou dílnu a další technické i administrativní zázemí zajišťující plynulý chod  zařízení.
skladba a počet pokojů
typ pokoje
počet lůžek na pokoji
počet pokojů
A
dvoulůžkový
1
B
třílůžkový
4
C
vícelůžkový
10
celkem pokojů
15
vybavení pokojů Pokoje jsou vybaveny  účelovým moderním nábytkem s ohledem na zdravotní stav klientů - polohovací lůžka, skříň, noční stolek, židle, polohovací pojízdná křesla.
zajímavosti
o klientech
Průměrný věk našich klientů je 82 let.
Standardy kvality
sociálních služeb
v našem domově
označení
popis
SQ 1
Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb
- Vnitřní pravidlo o definování poslání Domova pro seniory Pyšely, cíle poskytované sociální služby, cílové skupiny a zásad poskytování sociální služby
- Domácí řád
- Listina práv seniorů
- Etický kodex DS Pyšely
- Pracovní postupy pracovníků v sociálních službách
- Pracovní postupy sociálních pracovníků
- Standardy ošetřovatelské péče
SQ 2
Standard č. 2 – Ochrana práv osob
- Vnitřní pravidlo pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod uživatelů
- Vnitřní pravidlo pro řešení střetu zájmů uživatele a poskytovatele
- Směrnice pro přijímání darů
SQ 3
Standard č. 3 – Jednání se zájemcem o sociální službu
Vnitřní pravidlo pro jednání se zájemcem a žadatelem o službu
Vnitřní pravidlo pro odmítnutí zájemce o sociální službu
SQ 4
Standard č. 4  – Smlouva o poskytnutí sociální služby
- Vnitřní pravidlo pro uzavírání „Smlouvy o poskytnutí
sociální služby“
SQ 5
Standard č. 5 – Individuální plánování průběhu sociální služby
-
Metodika pro individuální plánování sociální služby
SQ 6
Standard č. 6 – Dokumentace o poskytování sociální služby
-
Vnitřní pravidlo pro zpracování, vedení a evidenci dokumentace o klientech
- Vnitřní pravidlo pro zaznamenávání provedených úkonů do elektronické dokumentace klienta
- Spisový a skartační řád
SQ 7
Standard č. 7 – Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
- Směrnice k podávání a vyřizování připomínek, podnětů, stížností oznámení a petic osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
- Postup k podávání a vyřizování stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
- Domácí řád
- Evidence podnětů a stížností
SQ 8
Standard č. 8 – Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje
-
Informace o návaznosti poskytované sociální služby na další dostupné zdroje
SQ 9
Standard č. 9 – Personální a organizační zajištění sociální služby
-
Vnitřní pravidlo pro organizační strukturu a systemizaci pracovních míst
- Organizační řád
- Organizační schéma
- Pracovní náplň jednotlivých zaměstnanců
- Vnitřní pravidlo pro přijímání nových pracovníků
- Vnitřní pravidlo pro zaškolování nových pracovníků
- Vnitřní pravidlo pro působení osob, které nejsou v pracovně právním vztahu v Domově pro seniory Pyšely
- Vnitřní pravidlo pro výkon praxe studentů v Domově pro seniory Pyšely – Střední škola řemesel Kunice
SQ 10
Standard č. 10 – Profesní rozvoj zaměstnanců
-
Vnitřní pravidlo pro postup hodnocení zaměstnanců
- Vnitřní pravidlo o vzdělávání zaměstnanců
- Smlouva o provádění supervize
SQ 11
Standard č. 11 - Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby
- Informace o místní a časové dostupnosti poskytované sociální služby
SQ 12
Standard č. 12 - Informovanost o poskytované sociální službě
-Informovanost o poskytované sociální službě
SQ 13
Standard č. 13 - Prostředí a podmínky
-
Provozní řád
- Domácí řád
SQ 14
Standard č. 14 - Nouzové a havarijní situace
- Vnitřní pravidlo pro nouzové situace včetně postupu při jejich řešení
- Vnitřní pravidlo pro havarijní situace včetně postupu při jejich řešení
- Sociální dokumentace klientů – „souhlasy a potvrzení“ vedené v programu Cygnus
- Hlášení o mimořádné – havarijní situaci, která závažným způsobem ohrožuje zdraví a bezpečí klientů, o závažném ohrožení a poškození majetku
- Záznam o nouzové situaci při jednání klienta a jiných osob
- Vyhodnocení - evakuační plán
SQ 15
Standard č. 15 - Zvyšování kvality sociální služby
-Informace ke způsobu zvyšování kvality sociální služby
- Směrnice k podávání a vyřizování připomínek, podnětů, stížností oznámení a petic osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
- Postup k podávání a vyřizování stížnosti na kvalitu nebo
způsob poskytování sociální služby
příjem nových klientů

Na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je při poskytování sociální služby uplatňo-ván smluvní princip. Uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby předchází žádost o pobytovou službu domova pro seniory spolu s vyjádřením lékaře o zdravotním stavu žadatele k žádosti o pobytovou službu v domově pro seniory.
Formuláře jsou k dispozici u sociální pracovnice. V případě, že se zájemce nemůže pro formuláře dostavit do DS Pyšely, lze mu formuláře zaslat poštou. Dále je možné formuláře stáhnout – viz dokumenty ke stažení.
Na případně dotazy vám odpoví manažer kvality sociálních služeb na tel. č. 323 647 303.
Žádosti o pobytovou službu domova pro seniory jsou v DS Pyšely vyhodnocovány se zřetelem na stanovená kritéria pro hodnocení žadatele o pobytovou sociální službu v Domově pro seniory Pyšely – viz dokumenty ke stažení.
Postupováno je v souladu s Usnesením Rady HMP č. 1066 ze dne 5. 8. 2008. Sledován je příspěvek
na péči, individuální situace žadatele a jeho věk. Posouzení žádosti v DS Pyšely provádí pracovní skupina pro přijímání nových klientů dle předepsaného bodového hodnocení . Čekací doba na přijetí do DS Pyšely je individuální. Ukazatelem je stupeň závislosti na pravidelné pomoci jiné osoby, především vyjádřený stupněm přiznaného příspěvku na péči, individuální situací žadatele a jeho věkem. Pobytovou sociální službu poskytujeme především seniorům s místem trvalého pobytu na území hl. m. Prahy. Je-li v domově vhodné volné místo, je po vzájemné dohodě určen
termín přijetí do domova. Při nedostatku volné kapacity je žádost o pobytovou sociální službu domova pro seniory zařazena do pořadníku žadatelů. S žadatelem je průběžně udržován kontakt. Při přijetí do DS Pyšely je s žadatelem uzavírána Smlouva o poskytnutí sociální služby.
Odmítnutí uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby je pouze ze zákonných ustanovení - viz zákon č. 108/2006 Sb.

  1. neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje
    poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis – vyhl. 505/2006 Sb. v platném znění -zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve
    zdravotnickém zařízení
    - osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
    - chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
  2. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 
dokumenty ke stažení

Poslání Domova pro seniory Pyšely, cíle poskytované sociální služby, cílová skupina a zásady poskytovaní sociální služby

Informace o poskytované sociální službě
Výše úhrady za ubytování a stravu platné od 1.1.2018
Stanovení úhrady za fakultativní služby v Domově pro seniory Pyšely
Žádost o pobytovou službu domova pro seniory
Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele k žádosti o pobytovou službu v Domově pro seniory Pyšely
Vzor smlouvy o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Pyšely
 
- pro žadatele způsobilé k právním úkonům
- pro žadatele zbavené/omezené ve způsobilosti k právním úkonům
Informace k podání žádosti o pobytovou službu v Domově pro seniory Pyšely
Seznam věcí doporučených k nástupu do Domova
Oznámení o poskytovateli pomoci
Žádost o příspěvek na péči
Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči
Kritéria pro hodnocení žadatele o pobytovou službu v Domově pro seniory Pyšely
SMĚRNICE k podávání a vyřizování připomínek, podnětů, stížností, oznámení a petic osob, kterým jsou poskytovány sociální služby

dokument ke stažení ve formátu pdf - Adobe Reader. Program můžete stáhnout zdarma ZDE
dokument ke stažení ve formátu doc -Microsoft WORD 2003 a vyšší


Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a analýza standardů

bylo spolufinancováno prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu. 
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/66.00187 
Zahájení projektu: 1.6.2011 
Ukončení projektu: 30.11.2012

* Oznámení o ukončení projektu naleznete ZDE
* Oznámení o zahájení relizace projektu naleznete ZDE 
* Aktuality projektu neleznete ZDE
* Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení na poskytovatele vzdělávání naleznete ZDE
* Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení na dodavatele služeb vypracování analýzy standardů  ZDE 
* Informace o průběhu projektu II ZDE Nadace a firemní dárcizřizovací listina
informace
yýběrová řízení
dokumenty ke stažení
vzdělávání pracovníků v sociálních službách
Nadace a firemní dárci

nahoru