přijímání nových klientů historie zámku a domova pro seniory přehled poskytovaných služeb náš kulturní život o našem časopise fotogalerie kontaktní údaje Domov pro seniory Pyšely kudy k nám ....

zřizovací listina
yýběrová řízení

výroční zprávy
dokumenty ke stažení
informace o ochraně osobních údajů

Nadace a firemní dárci
vzdělávání pracovníků v sociálních službác
h

 


Informace o službách Domova pro seniory v Pyšelích

základní informace

Domov pro seniory Pyšely zahájil svoji činnost 1.listopadu 1953. Jedná se tedy o zařízení s již dlouholetou tradicí v zámeckém prostředí. Vhodnými , náročnými stavebními úpravami dochází postupně ke změně prostředí tak, aby domov naplňoval svoje poslání jak po stránce stavební, vnitřního vybavení a rovněž personálního zabezpečení .

kapacita a personál Současná kapacita zařízení je 60 lůžek, o seniory pečuje celkem 38 zaměstnanců.
poslání a cíle Poslání Domova pro seniory Pyšely; cíle poskytované sociální služby; cílová skupina; zásady poskyto- vání sociální služby – viz dokumenty ke stažení
objekt Objekt domova se nachází v městečku Pyšely cca 30 km od Prahy  v malebném prostředí a je obklopen zámeckým parkem, který slouží k procházkách a příjemnému posezení klientů.
 Zařízení se skládá z hlavní budovy – zámek  a hospodářské budovy.
Hlavní budova je dvoupodlažní  se zámeckou věží.
Na každém patře jsou umístěny vícelůžkové  pokoje klientů, přičemž na prvním patře je celkem
5 pokojů a patře druhém je 10 pokojů vybavených moderním účelovým nábytkem.
informace o poskytované službě kompletní informace - viz dokumenty ke stažení
stravování Stravovací provoz je umístěn v přízemí zařízení, hlavní jídelna je zařízena
v zámeckém stylu.
ostatní Zařízení má dále vlastní prádelnu, plynovou kotelnu , údržbářskou dílnu a další technické i administrativní zázemí zajišťující plynulý chod  zařízení.
skladba a počet pokojů
typ pokoje
počet lůžek na pokoji
počet pokojů
A
dvoulůžkový
1
B
třílůžkový
4
C
vícelůžkový
10
celkem pokojů
15
vybavení pokojů Pokoje jsou vybaveny  účelovým moderním nábytkem s ohledem na zdravotní stav klientů - polohovací lůžka, skříň, noční stolek, židle, polohovací pojízdná křesla.
zajímavosti
o klientech
Průměrný věk našich klientů je 82 let.
Standardy kvality
sociálních služeb
v našem domově
označení
popis
SQ 1
Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb
- Vnitřní pravidlo o definování poslání Domova pro seniory Pyšely, cíle poskytované sociální služby, cílové skupiny a zásad poskytování sociální služby
- Domácí řád
- Listina práv seniorů
- Etický kodex DS Pyšely
- Pracovní postupy pracovníků v sociálních službách
- Pracovní postupy sociálních pracovníků
- Standardy ošetřovatelské péče
SQ 2
Standard č. 2 – Ochrana práv osob
- Vnitřní pravidlo pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod uživatelů
- Vnitřní pravidlo pro řešení střetu zájmů uživatele a poskytovatele
- Směrnice pro přijímání darů
SQ 3
Standard č. 3 – Jednání se zájemcem o sociální službu
Vnitřní pravidlo pro jednání se zájemcem a žadatelem o službu
Vnitřní pravidlo pro odmítnutí zájemce o sociální službu
SQ 4
Standard č. 4  – Smlouva o poskytnutí sociální služby
- Vnitřní pravidlo pro uzavírání „Smlouvy o poskytnutí
sociální služby“
SQ 5
Standard č. 5 – Individuální plánování průběhu sociální služby
-
Metodika pro individuální plánování sociální služby
SQ 6
Standard č. 6 – Dokumentace o poskytování sociální služby
-
Vnitřní pravidlo pro zpracování, vedení a evidenci dokumentace o klientech
- Vnitřní pravidlo pro zaznamenávání provedených úkonů do elektronické dokumentace klienta
- Spisový a skartační řád
SQ 7
Standard č. 7 – Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
- Směrnice k podávání a vyřizování připomínek, podnětů, stížností oznámení a petic osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
- Postup k podávání a vyřizování stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
- Domácí řád
- Evidence podnětů a stížností
SQ 8
Standard č. 8 – Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje
-
Informace o návaznosti poskytované sociální služby na další dostupné zdroje
SQ 9
Standard č. 9 – Personální a organizační zajištění sociální služby
-
Vnitřní pravidlo pro organizační strukturu a systemizaci pracovních míst
- Organizační řád
- Organizační schéma
- Pracovní náplň jednotlivých zaměstnanců
- Vnitřní pravidlo pro přijímání nových pracovníků
- Vnitřní pravidlo pro zaškolování nových pracovníků
- Vnitřní pravidlo pro působení osob, které nejsou v pracovně právním vztahu v Domově pro seniory Pyšely
- Vnitřní pravidlo pro výkon praxe studentů v Domově pro seniory Pyšely – Střední škola řemesel Kunice
SQ 10
Standard č. 10 – Profesní rozvoj zaměstnanců
-
Vnitřní pravidlo pro postup hodnocení zaměstnanců
- Vnitřní pravidlo o vzdělávání zaměstnanců
- Smlouva o provádění supervize
SQ 11
Standard č. 11 - Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby
- Informace o místní a časové dostupnosti poskytované sociální služby
SQ 12
Standard č. 12 - Informovanost o poskytované sociální službě
-Informovanost o poskytované sociální službě
SQ 13
Standard č. 13 - Prostředí a podmínky
-
Provozní řád
- Domácí řád
SQ 14
Standard č. 14 - Nouzové a havarijní situace
- Vnitřní pravidlo pro nouzové situace včetně postupu při jejich řešení
- Vnitřní pravidlo pro havarijní situace včetně postupu při jejich řešení
- Sociální dokumentace klientů – „souhlasy a potvrzení“ vedené v programu Cygnus
- Hlášení o mimořádné – havarijní situaci, která závažným způsobem ohrožuje zdraví a bezpečí klientů, o závažném ohrožení a poškození majetku
- Záznam o nouzové situaci při jednání klienta a jiných osob
- Vyhodnocení - evakuační plán
SQ 15
Standard č. 15 - Zvyšování kvality sociální služby
-Informace ke způsobu zvyšování kvality sociální služby
- Směrnice k podávání a vyřizování připomínek, podnětů, stížností oznámení a petic osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
- Postup k podávání a vyřizování stížnosti na kvalitu nebo
způsob poskytování sociální služby
příjem nových klientů

Na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je při poskytování sociální služby uplatňo-ván smluvní princip. Uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby předchází žádost o pobytovou službu domova pro seniory spolu s vyjádřením lékaře o zdravotním stavu žadatele k žádosti o pobytovou službu v domově pro seniory.
Formuláře jsou k dispozici u sociální pracovnice. V případě, že se zájemce nemůže pro formuláře dostavit do DS Pyšely, lze mu formuláře zaslat poštou. Dále je možné formuláře stáhnout – viz dokumenty ke stažení.
Na případně dotazy vám odpoví manažer kvality sociálních služeb na tel. č. 323 647 303.
Žádosti o pobytovou službu domova pro seniory jsou v DS Pyšely vyhodnocovány se zřetelem na stanovená kritéria pro hodnocení žadatele o pobytovou sociální službu v Domově pro seniory Pyšely – viz dokumenty ke stažení.
Postupováno je v souladu s Usnesením Rady HMP č. 1066 ze dne 5. 8. 2008. Sledován je příspěvek
na péči, individuální situace žadatele a jeho věk. Posouzení žádosti v DS Pyšely provádí pracovní skupina pro přijímání nových klientů dle předepsaného bodového hodnocení . Čekací doba na přijetí do DS Pyšely je individuální. Ukazatelem je stupeň závislosti na pravidelné pomoci jiné osoby, především vyjádřený stupněm přiznaného příspěvku na péči, individuální situací žadatele a jeho věkem. Pobytovou sociální službu poskytujeme především seniorům s místem trvalého pobytu na území hl. m. Prahy. Je-li v domově vhodné volné místo, je po vzájemné dohodě určen
termín přijetí do domova. Při nedostatku volné kapacity je žádost o pobytovou sociální službu domova pro seniory zařazena do pořadníku žadatelů. S žadatelem je průběžně udržován kontakt. Při přijetí do DS Pyšely je s žadatelem uzavírána Smlouva o poskytnutí sociální služby.
Odmítnutí uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby je pouze ze zákonných ustanovení - viz zákon č. 108/2006 Sb.

  1. neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje
    poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis – vyhl. 505/2006 Sb. v platném znění -zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve
    zdravotnickém zařízení
    - osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
    - chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
  2. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 
dokumenty ke stažení

Zřizovací listina Domova pro seniory Pyšely

Zřizovací listina Domova pro seniory Pyšely

Poslání Domova pro seniory Pyšely, cíle poskytované sociální služby, cílová skupina a zásady poskytovaní sociální služby

Informace o poskytované sociální službě
Výše úhrady za ubytování a stravu platné od 1.1.2018
Stanovení úhrady za fakultativní služby v Domově pro seniory Pyšely

Žádost o poskytování pobytové sociální služby

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele k žádosti o pobytovou službu v Domově pro seniory Pyšely
Vzor smlouvy o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Pyšely
 
- pro žadatele způsobilé k právním úkonům
- pro žadatele zbavené/omezené ve způsobilosti k právním úkonům
Informace k podání žádosti o pobytovou službu v Domově pro seniory Pyšely
Seznam věcí doporučených k nástupu do Domova
Oznámení o poskytovateli pomoci
Žádost o příspěvek na péči
Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči
Kritéria pro hodnocení žadatele o pobytovou službu v Domově pro seniory Pyšely
Informace o zpracování osobních údajů - GDPR
SMĚRNICE k podávání a vyřizování připomínek, podnětů, stížností, oznámení a petic osob, kterým jsou poskytovány sociální služby

dokument ke stažení ve formátu pdf - Adobe Reader. Program můžete stáhnout zdarma ZDE
dokument ke stažení ve formátu doc -Microsoft WORD 2003 a vyšší


Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a analýza standardů

bylo spolufinancováno prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu. 
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/66.00187 
Zahájení projektu: 1.6.2011 
Ukončení projektu: 30.11.2012

* Oznámení o ukončení projektu naleznete ZDE
* Oznámení o zahájení relizace projektu naleznete ZDE 
* Aktuality projektu neleznete ZDE
* Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení na poskytovatele vzdělávání naleznete ZDE
* Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení na dodavatele služeb vypracování analýzy standardů  ZDE 
* Informace o průběhu projektu II ZDE Nadace a firemní dárcizřizovací listina
informace
yýběrová řízení
dokumenty ke stažení
vzdělávání pracovníků v sociálních službách
Nadace a firemní dárci

nahoru