přijímání nových klientů historie zámku a domova pro seniory přehled poskytovaných služeb náš kulturní život o našem časopise fotogalerie kontaktní údaje Domov pro seniory Pyšely kudy k nám ....


AKCE a FOTOGALERIE

podrobná fotogalerie zámku  klikněte ZDE


2017
Prezentaci Domova pro seniory Pyšely můžete stáhnout ZDE

2016

Canisterapie v DS Pyšely - Pes Bárny umí skutečně léčit

Častokrát když zdviháme skleničky k přípitku, opakujeme stereotypně svá „na zdraví“.
S přibývajícími roky si však mnozí z nás začínají hodnoty zdraví vážit víc a více. Nádhery života nespatřují v materiálním bohatství a hojnosti, ale jako zázračnou hodnotu vnímají své zdraví, případně zdraví svých nejbližších.
Není v lidských silách zajistit všechny tyto hodnoty klientům našeho Domova pro seniory Pyšely ani v podmínkách dnešní ultramoderní doby za přispění supermoderní techniky
a špičkových technologií. Umíme však vnímat křehké potřeby klientů a přiblížit se k jejich realizaci. V tomto úsilí nám úspěšně pomáhá Bárny. Říká se, že pes je nejlepší přítel člověka
a v jeho případě to skutečně platí. Bárny má na rozdávání přátelství certifikát a to doslova ten nejvyšší. Bílý švýcarský ovčák Bárny je totiž canisterapeutický pes. Tento profesionál umí rozdávat radost, umí léčit, umí sbližovat lidi. Lidé si v jeho přítomnosti uvědomí, co znamená pojem štěstí. Některé věci lze jen těžko slovy sdělovat, lze je jen chápat v okamžicích prožitku. To dobře ví jeho majitelka Bc. Zuzana Chlaňová, která psa Barneta Abraska, českého šampiona a klubového šampiona k vítězstvím připravila nejen na oblastních, krajských a národních výstavách, ale dokázala jej vítězně prezentovat na mnohých mezinárodních a speciálních výstavách. Za největší úspěchy Barnyho je třeba považovat složení mnoha zkoušek z výkonu, tzn. ohodnocení jeho práce. Za vrchol jeho výcviku je složení canisterapeutických zkoušek. Vedení Domova pro seniory Pyšely spatřuje získání spolupráce Bc. Z. Chlaňové a jejího výjimečného psa za obrovský posun v naplňování kritérií kvality sociálních služeb. Tato léčebná terapie, která se s velkým úspěchem používá především u dětí, je velmi účinná i u seniorů. Canisterapie neboli léčba za pomoci psa především rozvíjí hrubou a jemnou motoriku. Působí v rovině rozvoje a ukotvení motoriky
ve smyslu rehabilitační práce, polohování a relaxu. Rozvíjí orientaci v prostoru i v čase, rozvíjí sociální cítění, podněcuje verbální i neverbální komunikaci. Canisterapie podněcuje k pohybu a má velký vliv na psychiku a tím přispívá k duševní rovnováze.
Cannisterapie s klienty v Domově pro seniory Pyšely je prováděna v rozsahu 45 min. v jedné lekci. Po této aktivní práci s klienty následuje odpočinek pro psa Bárnyho. Vždy se jedná
o naplánovanou činnost se stanoveným průběhem a cílem. Činnost je přizpůsobená potřebám a momentálnímu zdravotnímu stavu klienta. Naši klienti dosahují úspěchů
při nácviku jemné a hrubé motoriky, zklidní se, dochází k rozvoji paměti, koordinaci pohybů
i sebeobsluhy. Canisterapeutka Bc. Zuzana Chlaňová k tomuto využívá metody česání – péče
o srst, čištění zubů a další. Při canisterapii je podporována relaxace klientů, duševní pohoda, dobrá nálada, zvládání emocí a to pomocí specifických metod poznávání a opakování vjemů jako vůní, pohybu, rychlostí dechu psa, reakcí a zpětných vazeb při tělesném kontaktu
se psem. Jestliže se říká, že někdo umí nemožné na počkání a zázraky do tří dnů, tak to by se mohlo říkat o canisterapii. Léčba pomocí profesionálního psa je v našem Domově pro seniory úspěšná a časem prověřená. Posíláme poděkování za trpělivost a empatický přístup canisterapeutce Bc. Zuzaně Chlaňové a jejímu čtyřnohému příteli Bárnymu.

K díkům ředitelky Domova pro seniory Pyšely PhDr. Jitky Plíškové se připojují klienti
a personál domova.

 

Srdce na dlani

Pulsující srdce na dlani je metaforou pro vyjádření provádění péče klientům Domova pro seniory Pyšely všemi pracovníky. Vysokou úroveň kvalitního provádění sociálních služeb klienti dokáží ocenit a také vyjádřit poděkováním při besedách s vedením domova a při společných schůzích Výboru klientů, kdy zástupci z řad klientů tlumočí pochvaly na péči. Poděkování za poskytování péče zaznívají nejčastěji od jednotlivých klientů osobním vyjádřením, ať již ústním nebo i písemným podáním. Tato hřejivá poděkování za obětavý přístup k práci pracovníků Domova pro seniory Pyšely klienti vyjadřují v každoročně tradičně pořádané anketě „Srdce na dlani“. Tato anketa byla vyhlášena ředitelem CSSP Mgr. Tomášem Janem MBA pod záštitou ředitele odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy PhDr. Tomášem Klineckým a radním pro sociální oblast Danielem Hodkem. Klienti Domova pro seniory Pyšely v této anketě dávali své hlasy pracovníkům domova, kteří k nim přistupují v profesionální péči „se srdcem na dlani“.
Ve slavnostní atmosféře přítomných pracovníků poděkovala ředitelka DS Pyšely PhDr. Jitka Plíšková všem zaměstnancům. Ve svém projevu vyzdvihla obětavou a profesionální práci všech zaměstnanců na všech pracovních úsecích. Pracovníkům Domova pro seniory Pyšely slavnostně poděkovali také zástupci odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy paní Milada Mastná a Mgr. Kamila Pádecká, které zároveň vyjádřily poděkování za obětavou práci ředitelce DS Pyšely PhDr. Jitce Plíškové.
Slavnostní program podpořil moderováním pan Jožka Zeman, který se slova ujal po úvodním projevu ředitelky DS Pyšely PhDr. Jitky Plíškové. Provázel společenským programem známého zpěváka Bohuše Matuše, který si dokázal podmanivě získat publikum domova. Pracovníci domova měli možnost zazpívat si známé písně spolu s ním.
Pracovníci Domova pro seniory Pyšely posílají srdečné poděkování klientům
DS Pyšely za jejich hlasy, které jim v anketě věnovali.

Dana Buková, pracovnice DS Pyšely

Jak jsme tančili v Praze

Lidem je přirozeností pohyb a nic na tom nemění ani skutečnost, že věkem ubývají schopnosti pohybových možností. Neznamená to však, že s ubývající ztrátou svalové hmoty a poruchou rovnováhy ubývá chuť trávit volný čas pohybovými aktivitami tak, jak člověk byl v minulosti zvyklý. Zvyk je železná košile a tak ti lidé, kteří bývali kdysi čilí, měli rádi společenský život a s tím související družnost v kolektivu, tak i nyní v pokročilém věku se nechtějí vzdávat dřívějších radostí.
V našem Domově pro seniory Pyšely dáváme našim klientům dostatek nabídek na trávení volného času dle jejich individuálních dispozic a jejich preferencí oblastí zájmu. Jednou z těchto oblastí je oblast senzomotorická. V našem domově mohou klienti uplatňovat své zájmy v různých aktivizačních programech specificky zaměřených na rozvoj v dané oblasti. Příkladem je taneční kroužek v našem domově, který je otevřenou aktivitou nejen
pro klientky a klienty s určitým pohybovým rozsahem, ale je určen i klientkám a klientům s určitým stupněm pohybového omezení. Toto všem zabezpečuje jasné vymezení této aktivity, protože se jedná o „tance v sedě“. Zacílení této aktivity je jednoznačně dáno rozvojem společenského kontaktu.
Smysluplná je také družební aktivita s jinými domovy pro seniory. Letos náš taneční kroužek byl pozván do Domova pro seniory Kobylisy v Praze, kde reprezentoval náš domov v taneční soutěži „Tance v sedě“. Náš pětičlenný tým obdiv získal nejen v této soutěži v pražských Kobylisích, ale též při vystoupení v našem domově v Pyšelích. Upomínkou nám budou nejen krásné fotografie v kronice, ale také získaný pohár a diplomy. Domov pro seniory Kobylisy všechny soutěžící odměnil i věcnými upomínkovými předměty a dortem s vyobrazením tanečního střevíčku.

Poděkování patří všem klientům Domova pro seniory Pyšely, kteří se rozhodli
pro reprezentování našeho domova a věnovali nácvikům tanečního programu velkou pozornost a úsilí. Zdůraznili tak skutečnost, že i v seniorském věku a v pobytovém zařízení lze najít kvalitu života a důstojnost.

PhDr. Jitka Plíšková
ředitelka Domova pro seniory Pyšely

Děti MEZI NÁMI

Setkávání s dětmi se v našem Domově již stává tradicí. Bylo a je samozřejmostí, že děti mezi nás chodily při různých slavnostních příležitostech a ukazovaly našim klientům,
co nového se naučily. V roce 2014 jsme navázali spolupráci s „MEZI NÁMI“ o.p.s., která podobná mezigenerační setkávání zaštiťuje a díky této spolupráci k nám začali docházet předškoláci z MŠ Sluníčko v Želivci. Od té doby k nám děti chodí několikrát do roka. Setkáváme se při běžných činnostech jako je tvoření, sportování, čtení a povídání. Děti si na nás zvykly a navzájem se na sebe těšíme. Z rozpačitých prvních setkání se teď stala příjemná tradice, která má své místo v životech našich klientů i zaměstnanců.

MASOPUST

Dne 24. Února se v našem Domově již tradičně konal masopust. Tato kulturní a společenská událost je u našich klientů velice oblíbená. Do slavnostně a tématicky vyzdobeného sálu vstupovali klienti za tónů hudby a byli vítáni a usazováni ke stolům masopustními maskami. I naši klienti se zapojovali do masopustního veselí a nasadili si masopustní čepičky, škrabošky a paruky. Při hudbě tančili, zpívali a veselili se. Též proběhlo pásmo písniček na přání, které mělo velký úspěch u našich klientů a podpořilo již tak veselou náladu a pohodu. Součástí masopustních oslav bylo i občerstvení, které přispělo k načerpání dalších sil k tanci. Vůbec se nám tuto oslavu nechtělo ukončit, ale po zábavném dni nastal čas odpočinku. Klienti domova se již těší na další podobné akce, které plánujeme do budoucna.


2015

Senioři v DpS Pyšely si připomněli adventní tradice

Advent – období čtyř neděl před vánočními svátky je dobou příprav na Vánoce a dobou rozjímání. Dříve to byla doba postní, kdy byly zakázány veškeré zábavy, tanec a zpěv. Advent je také dobou zklidnění a očekávání. Tradičním symbolem adventu je adventní věnec se čtyřmi svíčkami, z nichž tři jsou fialové a jedna růžová. Fialová barva symbolizuje pokání, ztišení a čekání. Na první adventní neděli zapalujeme první fialovou svíčku - svíci proroků na znamení předpovědi proroků narození Ježíše Krista. Na druhou adventní neděli zapalujeme druhou fialovou svíčku – svíci betlémskou, která vyjadřuje lásku. Na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou svíčku – svíci pastýřskou na znamení radosti z toho,
že postní období bude končit. Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední fialovou svíčku – svíci andělskou, která symbolizuje mír a pokoj.

S našimi klienty jsme si připomněli i další adventní tradice. Na svátek svaté Barbory
4. prosince tradici řezání „barborek“. Rozkvetlá „barborka“ o vánocích má přinést štěstí
do domu. Políbení pod jmelím má přinést lásku až do příštích vánoc. Voňavou tradicí je pečení medových perníčků a vánočního cukroví. Další tradicí návštěva sv. Mikuláše společně s andělem a čertem v předvečer svátku sv. Mikuláše, který proslul svojí štědrostí. V našem domově tuto tradici stále zachováváme a v důstojné atmosféře sv. Mikuláš obdarovává naše klienty dárečky, sladkostmi i ovocem. Na konci adventu postavíme jesličky na připomenutí významu a původu vánoc a vánoční stromek podle tradice jako ochranu před vším zlým.

Vám všem jsme rádi přiblížili v jaké atmosféře tráví naši senioři předvánoční čas. Zapomenout ovšem nesmíme, že právě v tento čas nás navštěvují s bohatým kulturním programem různé hudebníci profesionálové i amatéři. Také si pro nás připravují své kulturní pořady děti z Mateřské školy v Pyšelích a v Želivci, dále děti z Dětského domova v Pyšelích a též studenti ze Střední školy řemesel v Kunicích. V příjemné atmosféře jsme
se ocitli též při duchovním setkání s farářem Mgr. Krystofem Henriko z římskokatolické farnosti Jílové u Prahy. Předvánoční, vánoční i silvestrovský čas si naši klienti umí užít každý podle svého výběru a na slavnostní přípitek se těší určitě všichni.

Přejeme Vám všem překrásné prožití Vánoc a do dalšího roku pevné zdraví a spokojenost.

PhDr. Jitka Plíšková
ředitelka Domova pro seniory Pyšely

 

V květnu je jak v máji

Dne 6. Května v odpoledních hodinách k nám do našeho Domova zavítaly děti z mateřské školy v Pyšelích, aby nám předvedly, co se naučily za uplynulý půlrok, který uplynul od doby, co u nás byly naposledy.
Společně jme se sešli na hale I. patra a společným zpěvem jsme si krátili čas, kdy se děti připravily a přivítaly nás prvními tóny jarních písniček.
S nadšením jsme shlédli i tanečky se zpěvem, společně jsme si zazpívali známé lidové písničky. A tak den, který byl venku sice deštivý ale u nás v zařízení vše svítilo dobrou náladou , úsměvy na tvářích našich seniorů byly důkazem jejich příjemné nálady a nakonec jsme si všichni popřáli krásné jaro a budeme se těšit na další návštěvu dětí. Vystoupení se zúčastnilo 32 klientů.


Kavárna v našem domově v měsíci dubnu s vystoupením hudebníka
pana Víznera

Ve čtvrtek, 9. dubna jsme se společně sešli na již tradiční společenské akci „Kavárna“, při které vždy oslavujeme narozeniny a jmeniny našich klientů v pořádaném měsíci.
Dubnová kavárna však byla však výjimečná tím, že byla spojena s vystoupením pana Jana Víznera a jeho kolegyně slečny Ivety Hrtánkové.
Jejich kulturní vystoupení probíhalo pod názvem „Velikonoce, aneb jaro vítej“. Dvojice těchto umělců již pravidelně jezdí do našeho zařízení se svými vystoupeními a všichni se na ně vždy velice těší
Na začátku kavárny, po podání kávy a občerstvení, paní ředitelka PhDr.Plíšková pogratulovala klientům – oslavencům v měsíci dubnu a poté již následovalo hudební vystoupení, kterým jsme si připomněli nedávné svátky jara - Velikonoce.
Během vystoupení zaznělo mnoho známých písniček, které jsme si rádi připomněli a zazpívali.Při akci naši klienti zavzpomínali na velikonoce jak je prožívali za svého dětství a mládí, učinkující seznámili s tradicemi velikonoc .

Celá akce se velice vydařila , klienti byli velice spokojeni.

Této akce se zúčastnilo 30 klientů.


Děti mezi námi

Ve čtvrtek, 19. března nás opět navštívily děti z Mateřské školy „Sluníčko“ v Želivci. Na uvítanou nám předvedli pěknou scénku „ O Šípkové Růžence“ , kterou si pro nás připravily, a za kterou jsme je odměnili velkým potleskem. Děti v kostýmech a spoustou doplňkových předmětů zazpívaly a zatančily pohádku. Poté jsme se již společně dali do zdobení papírových vajíček i kraslic pro blížící se svátky jara – Velikonoce.
Lepilo se, malovalo, stříhalo a zdobilo a výsledek stál opravdu za to. Ozdobíme si našimi společnými výtvory náš Domov pro seniory a budeme se již těšit na příchod jara.

Na závěr jsme si společně zazpívali několik písniček a všichni se již těšíme na další naše společné setkání.

Návštěva OU Kunice

5. března mezi nás zavítali žáci z odborného učiliště v Kunicích, aby nám představili a předvedli něco ze svých dovedností při výrobě jarní a velikonoční výzdoby. Měli jsme možnost shlédnout zdobení velikonočních perníčků marcipánem, výrobu velikonočních věnců a výrobu další pestré velikonoční výzdoby. I naši klienti se měli možnost na této výzdobě podílet a zkusit si zdobení marcipánem, výrobu masopustních masek či velikonoční dekorace. Účast na této akci byla 25 klientů.

další fotografie naleznete na našem

Vystoupení pana Šedivého 24.2.2015

24. února nás, již po několikáté, navštívil pan Šedivý se svým hudebním pořadem o Karlu Hašlerovi. Zazpíval si společně s námi nejznámější Hašlerovy písničky a připravil si pro nás pásmo povídání o tomto známém písničkáři a skladateli. Hodinka nám, za tónů známých melodií, uplynula velice rychle a my se těšíme na další příští setkání, které nás jistě opět čeká.

Této kulturní a společenské akce se zúčastnilo 28 klientů Domova pro seniory.

další fotografie naleznete na našem

Spolupráce našeho domova a mateřské školky Sluníčko

Přiblížil se nám konec ledna 2015. Dávno jsou již pryč vánoce, a tak pomalu z nás všech vyprchává vánoční nálada.
Počasí však ještě nenaznačuje příchod jara, ale sem tam vykukující sluníčko nás láká k pomyšlení na voňavé jarní ovzduší. Možná i tuto atmosféru blížícího se předjaří měly
na mysli paní učitelky mateřské školy Sluníčko ze Želivce, když volily téma pro společné setkání dne 21.ledna našich seniorů a dětí z jejich školy. Vybraly výrobu papírových květin. A tak z barevných krepových papírů vznikaly pozoruhodné pestrobarevné dekorace, které zkrášlí jak náš Domov pro seniory Pyšely tak i prostředí jejich mateřské školy. Při společné výrobě květin vládla milá a nenucená nálada, kterou děti umocnily zpěvem lidových písniček již při příchodu mezi nás.
Nastolená tradice při setkávání dětí předškolního věku s našimi klienty přináší opravdový reálný pohled oběma směry.

„Kde se vzali vánoce „

Dne 12. Prosince 2014 se v našem Domově pro seniory konalo již tradiční hudební vystoupení pana Kubce, které tentokrát neslo téma „Kde se vzali vánoce“. Pan Kubec, který naše zařízení pro velkou oblibu navštěvuje každoročně se svojí kolegyní nám zazpívali spousty krásných a známých vánočních písniček a koled. Svým vystoupením nám navodil překrásnou atmosféru vánoc
Všichni jsme si zazpívali vánoční koledy a i rozpohybovali naše těla za rytmu a tónů známých koled, které se nesly naším Domovem.

Vystoupení se nám velice líbilo, zúčastnilo se jej 35 klientů a budeme se těšit na další návštěvu pana Kubce.

z vystoupení MŠ Pyšely  
Mikulášská

Kavárna v listopadu s vystoupením pana Víznera

V úterý 11. listopadu jsme se, jako již tradičně každý měsíc , sešli na společenské akci „Kavárna“, kde vždy oslavujeme narozeniny a jmeniny našich klientů v daném měsíci. Listopadová kavárna však byla navíc spojena s vystoupením pana Jana Víznera a jeho kolegyně slečny Ivany Hrtánkové. Tato dvojice k nám každý rok pravidelně jezdí se svým vystoupením a my se na něj vždy velice těšíme. Na začátku kavárny, po rozdání kávy a občerstvení, paní ředitelka pogratulovala klientům – oslavencům v měsíci listopad a poté již následovalo hudební vystoupení s názvem “ Když v Praze bejvalo blaze“. Během tohoto vystoupení zaznělo povídání o Praze a spoustu známých písniček am to nejen o Praze, které jsme si s vystupujícími rádi a s chutí zazpívali. Celá akce se velice vydařila a klienti byli velice spokojení.Této akce se zúčastnilo 42 klientů našeho domova

Hudební vystoupení – pan P. Kubec, téma: Muzikál

13. března 2014 se v našem Domově pro seniory
konalo hudební vystoupení pana Kubce, které tentokrát neslo téma MUZIKÁL. Pan Kubec, který naše zařízení pro velkou oblibu navštěvuje každoročně se svojí kolegyní Janou Koutovou nám zazpívali spousty krásných a známých písniček z českých i zahraničních muzikálů. Spolu s nimi jsme si rádi zazpívali i rozpohybovali naše těla za rytmu a tónů známých písniček, které se nesly naším Domovem.
Vystoupení se nám velice líbilo, zúčastnilo se jej 25 klientů a budeme se těšit na další návštěvu pana Kubce

Masopust

26. února 2014 se v našem Domově konal, jako tradičně každý rok, Masopust. Tato kulturní a společenská událost je u nás velice oblíbená a letos se jí zúčastnilo 35 klientů. Do slavnostně a tématicky vyzdobeného sálu, kde se náš Masopust konal, zavítaly mezi nás masky – „Tři princezny“. Ani naši klienti nezůstali pozadu a nasadili si masopustní čepičky a paruky. K veselé náladě nám hrála skupina „Lišáci“, všichni se dobře bavili, zpívali, tančili a veselili se. Kdo chtěl, mohl si od skupiny nechat zahrát písničku na přání, což uvítalo hned několik našich klientů a ještě se tím podpořila už tak hodně veselá nálada a pohoda. Abychom měli dost síly na bujaré veselí, posilnili jsme se malým občerstvením a nabrali síly do dalších tanečních kol. Vůbec se nám nechtělo tuto veselou zábavu ukončit, ale pro protančeném odpoledni nastal čas odpočinku. Velmi se však těšíme na další podobnou akci, která nás v budoucnu jistě čeká.

Kavárna a vystoupení pana Šedivého v měsíci únoru

 

V úterý 11. února 2014 jsme se již tradičně, jako každý měsíc, setkali na kulturní a společenské akci „KAVÁRNA – párty nejen pro všechny oslavence“. Každý měsíc se při této akci scházíme při kávě a nějaké dobrotě a společně si zpíváme známé písničky. V měsíci únoru však přesto byla naše „Kavárna“ jiná, a to proto, že byla spojena s vystoupením pana Šedivého.
Pan Šedivý nebyl v našem Domově poprvé, a tak jsme již předem věděli, že se můžeme těšit na výbornou interpretaci písniček od pana Karla Hašlera a jistě i další povídání o tomto známém písničkáři a skladateli.
S panem Šedivým jsme si, za doprovodu jeho hry na kytaru, zazpívali známé písničky a vyposlechli si jeho povídání. Také jsme nezapomněli na oslavence, kteří v měsíci únoru slaví své narozeniny a jmeniny a společně jsme jim popřáli hodně zdraví a štěstí do jejich dalších dnů. Tato kulturní akce se nám opět velice vydařila a těšíme se na další, která nás v brzké době čeká.
Této kulturní a společenské akce se zúčastnilo 25 klientů Domova pro seniory.

Sportovní hry v našem Domově  
Akce v Domově pro seniory Pyšely  
TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB akce proběhla ve dnech 6. – 10. 10. 2013
podrobnosti naleznete ZDE
TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB akce proběhla ve dnech 7. – 13. 10. 2013
podrobnosti naleznete ZDE
OSLAVA 60. VÝROČÍ DOMOVA PRO SENIORY PYŠELY akce proběhla ve dnech 4. 11. - 8. 11. 2013
podrobnosti naleznete ZDE

cvičení v trávě
Den matek
Folklórní soubor
Hrusice výlet
Hrusice výlet
Hrusice
jízda v kočáře
kavárna
KM
kočár
křišťálové mísy
malování jara
p. Kubec
p. Vízner
p. Kubec
sportovní hry
šipky hod
šipky
Tři králové
tance v sedě - kavárna
tance v sedě
Václavská zábava
Václavská zábava
veteráni
veteráni
víme ...
vyhodnocení tance
výlet Benešov
výlet
výrobky Velikonoce
 
Výlet na zámek Jemniště
Pracovní terapie - pečení
Účast na sportovních hrách ve Svojšicích
Výstava prací seniorů
Skupinové cvičení
kultura
propagační materiál
příchod k zámku z parku
vnitřní zařízení
zámek z parku
sluneční hodiny
průčelí zámku
nejstarší strom parku
vnitřní zařízení
společenská místnost
zámek z parku